top of page

Pyralider i naturgödsel

 

Våren 2020 började problemet med pyralider i jordar att uppmärksammas runt om i Sverige. Rölunda
har sedan dess aktivt följt diskussionen och informationen kring problemen som pyralider orsakar.
Pyralider är ett samlingsnamn för aktiva ämnen i växtskyddsmedel vilket omfattar klopyralid,
aminopyralider samt pikloram. Växtskyddsmedlen används i konventionellt jordbruk för att bekämpa
örtogräs.

 

Pyralider är systematiska vilket innebär att det transporteras i växten och påverkar även
växtdelar som inte kommit i direktkontakt med ämnet. Pyralidskador kännetecknas av missbildade
toppskott, vridna stjälkar och ihopskrynklade blad. Dock kan liknande symptom uppstå p.g.a andra
faktorer såsom övergödslad jord, felaktigt pH,virussjukdomar och extrema temperaturer. Pyralider är
mycket persistenta och gör att dessa ämnen kan återfinnas bl.a. i jorden, halmen och andra
skörderester långt efter användning i jordbruket. Om t.ex. halmen sedan används som strömedel och
foder kan pyraliderna hamna i gödseln. Detta innebär att även gödseln kan bli kontaminerad och kan
därmed orsaka skada om den används i odlingar. Det krävs så små mängder av pyralider som 1 μg/kg
för att orsaka skador hos de allra känsligaste grödorna. De växter som har visat störst känslighet för
pyralider är tomat, paprika och chili, ärtor och bönor, dahlior, samt potatis. Majoriteten av
trädgårdsväxter är inte känsliga för eventuella pyralidrester och odlaren behöver därmed inte oroa sig
för att det ska påverka odlingen.

 

 

Pyralider har en lång halveringstid, men under vissa förhållanden kan den påskyndas. Höga
temperaturer, lagom fuktighet och hög mikrobiologisk aktivitet är faktorer som påskyndar
nedbrytningen. Även solljus har visat sig ha en påverkan på nedbrytningen av aminopyralid.


Rölunda arbetar aktivt för att minimera risken för kontaminering genom att göra följande:


Gödsel - Vi har nära kontakt med våra gödselleverantörer där vi tillsammans arbetar för att minimera
risken för kontaminering via ströbäddar och foder. Vi använder enbart nordisk gödsel från frigående
djur i våra produkter. Vi använder ingen vinass i våra produkter.


Komposter - All naturgödsel som vi använder hygieniseras i antingen i 70 ºC under 1 timme eller 52
ºC i 13 timmar. Därefter strängkomposteras gödseln utomhus med andra organiska material såsom
bark, torv och spån. Under komposteringen som pågår mellan 2-6 månader, tilltar den
mikrobiologiska aktiviteten och värmen stiger till cirka 65 ºC. Vår långa komposteringstid påskyndar
därmed nedbrytningen av eventuella pyralider.

 

Analyser - Vi gör kontinuerliga analyser på våra komposter med hjälp av externa laboratorium. Det
är dock viktigt att påpeka att dessa analyser endast blir representativt för det provmaterial som har
analyserats, och inte hela batchen med naturgödsel.
Naturgödsel från det svenska lantbruket är en mycket värdefull råvara som används i jord och
gödselprodukter. Gödseln bidrar med bra näringsvärden, organiskt material och ett rikt mikroliv, samt
är en cirkulär råvara som knyter samman svenskt jordbruk med trädgårdsodlingar.

 

Då analyser av laboratorium tar flera veckor rekommenderar vi att kontrollera jorden genom att
provodla jorden. Vi rekommenderar att provodla ärtor, där effekter av eventuella pyralider syns på de
första bladen. Det är även viktigt att inte övergödsla jorden eller odla direkt naturgödsel/kogödsel då
detta ökar risken för att uppnå skadliga nivåer av pyralider. Ett annat alternativ är att använda en
konstgödslad jordprodukt vid odling av känsliga grödor men då går odlaren miste om de positiva
egenskaperna som en naturgödslad jord har.

 

 

bottom of page